• Breng jouw sensors tot leven met Jonimo!
  • 30 DAGEN RETOURRECHT
  • 30 DAYS RETURN RIGHTS
  • Bring your sensors to life with Jonimo!

NL  (scroll down for English)

Gebouwen beheersysteem Jonimo is een platform dat sensoren verbindt aan jouw opt-in emailadressen, GDPR proof, met smart city sensoring door middel van een beveiligd geëncrypteerd netwerksysteem dat communiceert over het Proximus© smart city netwerk. Met 1 sensor te koppelen aan 1 emailadres of 1 sensor aan 2 emailadressen of meerder sensoren aan 1 emailadres, de keuze is aan jou.

 

Jonimo | IoT Paradise

 

Jonimo kan één enkele ruimte monitoren maar indien nodig ook een volledig departement.

 

Het idee is om met een eenvoudige setup te starten en nieuwe implementaties te introduceren gedurende de exploitatie van het gebouw als uitbreiding van het Jonimo systeem. Dat is precies hoe Jonimo ontworpen is, modulair en volledig draadloos.

De data van de sensors wordt geanalyseerd en weergegeven in een dagelijks emailbericht. Deze berichten kunnen gescand worden op sleutelwoorden en datums, zo heb je altijd de juiste data in je bereik.

Enkele use cases:


Licht monitoring: Controle van oververlichting of onderverlichting gedurende de werkweek, in het weekeinde wordt de   PDM  (presence detection mode) geactiveerd dit informeert de beveiligingsbediende over niet uitgeschakelde lampen, zo bespaart men energie, verlaagt men de electriciteitsrekening en draagt men zo bij aan het milieu. (4 sensor unit)

 

Lift Monitoring: laat toe om aan PLM (predictive lift management) te doen, nog voordat het toestel blokkeert en voor ongemakken kan zorgen. Een emailrapport informeert over het gebruik van de liften en oneigenlijk gebruik van de lift tijdens sluiting of nachtelijk bezoek van het kantoorgebouw. Kosten worden bespaard door servicing te laten gebeuren in de daluren en zo de veilgheid van het gebruik van de lift te kunnen blijven garanderen. (7 sensor unit)


Bezettingsgraad: is gevisualiseerd in een emailrapport en verboden of beperkte toegangbare zones worden gerapporteerd aan de gebouwbeheerder. Een rapport van de vergaderzaal bezetting kan aangevraagd worden door simpelweg een e-mail naar de planner te sturen en zo een vrije plaats te vinden om een gesprek met je klant te voeren in een professionele setting i.p.v. achter je bureau. Dit draagt bij om alle gemeenschappelijke ruimtes intensiever te gebruiken en verhoogt de algemene veiligheid. (1 sensor PIR unit met octopus beacon reporter)


Asset tracking:  belangrijke en kostbare kantoormachines worden getagd zodat het machinepark overzichtelijk blijft en bij servicing de machineparkbeheerder op de hoogte is welke machines vervangen zijn of voor welke een voorlopig alternatief toestel geplaatst is voor herstelling door middel van een emailbericht. Dit laat toe om een historische logbericht te hebben dat kan dienen als bewijs bij discussie met een service leverancier. Dit voorkomt verliezen door mismangement van kantoormachines. (1 sensor Asset ID unit met octopus beacon reporter)

 

Parkeerplaats monitoring: laat toe om te zien hoe snel bedrijfswagens op het terrein rijden en parkeersensors geven de vrije plaatsen aan, door een bericht te sturen aan het parkeercenter emailadres, zie je op voorhand of er nog vrije plaatsen zijn en of je dient te parkeren in een algemene betaal parkeergarage. Dit laat ook toe om bij korte bezoeken meer parkeerplaats te voorzien voor de klanten om voor hen een optimale kantoor bezoek beleving te creeëren. Als ongeautoriseerde auto's de plaatsen van het kantoorgebouw eigenaar innemen of er te lang op eenzelfde plaats wordt geparkeerd dan wederom gaat er en emailbericht naar de veiligheidsbediende om de nodige maatregelen te nemen. Identificatie van bedrijfsvoertuigen door middel van een asset tracking beacon, vrije plaatsen worden gedetecteerd door een parkeersensor, samen vormen ze het team om draadloos deze kostbare plaatsen te monitoren op een verstandige wijze met een volledig draadloze en cameraloze installatie. (1 sensor Park Sensor unit met octopus beacon reporter)


Lucht kwaliteit monitoring: de ruimtes worden beheerd en bij overschrijding een apart emailbericht informeert de gebouwbeheerder om maateregelen te nemen op lange termijn bij voortdurende overschrijdingen. Dit verlaagt het energieverbruik bij HVAC en activeert dit alleen als het nodig is. (7 sensor unit)


Trolley monitoring: de bedrijfseigen met asset trackers uitgeruste trolliesdie de vervoerfirma's mogen gebruiken, worden gevolgd doorheen het volledige gebouw en kunnen een email versturen naar de beveiligingsbediende telkens als de trolley zich in een beschermde zonde zou bevinden. Zo kan deze ingrijpen om de weg te wijzen naar de juiste leveringsplaats. (1 sensor Heat Tag unit met octopus beacon reporter)

Anticiperen op het weer: aankomende stormen of plotse weersveranderingen worden ge-e-maild naar de gebouwbeheerder om eventuele maatregelen te nemen. (7 sensor unit)


Safety asset tracking: jaarlijkse brandblusser service momenten, lift inspectie, inspectie van signalisatie systemen kunnen met emailrapporten doorgestuurd worden naar de gebouwbeheerder zodat deze correct opgevolgd worden, ook tijdens een verlofperiode van de vast aangestelde SAP (safety asset person). (1 Sensor ID unit met octopus beacon reporter)

 

Een autoresponder: wordt gebruikt om personeel te informeren over gebouw of machine service momenten, evacuatie oefeningen . De tekst wordt door de gebouwbeheerder naar een server gestuurd waar deze wordt geforward naar het personeel. Dit geeft een overzicht per jaar van deze emails en kan dienen als rapportering naar de betreffende diensten. (Jonimo server autoresponder system)

 

Heat tags: worden gebruikt om alle toestellen die stroom verbuiken per afdeling te detecteren en eventueel te laten rapporteren om ze te kunnen servicen bij uitval, op de tag is een QR code die na servicing gescand wordt en de details van het toestel emailt naar de gebouwbeheerder. Zo kan de gebouwbeheerder bepalen welke toestellen geweerd moeten worden uit de BAS (building asset list) of waarvoor men een andere service leverancier voor moet zoeken. Denk aan verwarming, schoonmaakmachines, koffiemachines, waterdispensers, koelsystemen, airconditioningsystemen, liften, ventilatiesystemen. (1 sensor Heat Tag unit met octopus beacon reporter)

 

Jonimo is volledig draadloos en installeerbaar tijdens het weekend. Registratie gebeurt via de Jonimo website, bekabeling is niet van toepassing, batterijenbeheer is om de 3 jaren. Rapportering is volledig via email, dus geen screenshots van apps, vergeten paswoorden of beveiligingshacks, gewoon een emailbericht forwarden naar de juiste persoon met de geaggregeerde data. Simpel, eenvoudig en snel.

 

Jonimo | IoT Pardise

 

 

EN

Building management system Jonimo is a platform that connects sensors to your opt-in email addresses, GDPR proof, with smart city sensing through a secure encrypted network system that communicates over the Proximus© smart city network. With 1 sensor to 1 email address or 1 sensor to 2 email addresses or multiple sensors to 1 email address, the choice is yours.

Jonimo can monitor a single room but also an entire department if necessary.

The idea is to start with a simple setup and introduce new implementations during the operation of the building as an extension of the Jonimo system. That is exactly how Jonimo is designed, modular and completely wireless.

The data from the sensors is analysed and displayed in a daily email message. These messages can be scanned for key words and dates, so you always have the right data at your fingertips.

Some use cases:

Light monitoring: Control of over- or under-lighting during the working week, in the weekend the PDM (presence detection mode) is activated, this informs the security operator about lamps that are not switched off, this saves energy, reduces the electricity bill and contributes to the environment. (4 sensor unit)

Lift Monitoring: allows for PLM (predictive lift management) even before the unit locks up and can cause inconvenience. An e-mail report informs about lift usage and improper lift usage during closing or nighttime visits to the office building. Costs are saved by having servicing carried out during off-peak hours, thus ensuring the continued safety of lift usage. (7sensor unit)

Occupancy: is visualised in an email report and prohibited or restricted access zones are reported to the building manager. A report of the meeting room occupancy can be requested by simply sending an email to the scheduler to find a free place to have a conversation with your customer in a professional setting instead of behind your desk. This contributes to more intensive use of all common areas and increases overall security. (1 sensor PIR unit with octopus beacon reporter)

Asset tracking: important and valuable office machines are tagged so that the machine park remains clear and during servicing the machine park manager is informed which machines have been replaced or for which a provisional alternative device has been placed for repair by means of an e-mail message. This allows to have a historical log message that can serve as evidence in case of discussion with a service provider. This prevents losses due to mismanagement of office
machines. (1 sensor Asset track ID unit with octopus beacon reporter)

Car park monitoring: allows you to see how fast company cars drive on site and parking sensors indicate free spaces, by sending a message to the parking center email address, you can see in advance if there are still free spaces and if you need to park in a general pay car park. This also allows you to provide more parking space for short visits in order to create an optimal office visit experience for your customers. If unauthorized cars take up the office owner's space or the same place is parked for too long, again an email is sent to the security officer to take the necessary measures. Identification of company vehicles by means of an asset tracking beacon, free spaces are detected by a parking sensor, together they form the team to wireless monitor these valuable spaces in a sensible way with a completely wireless and camera-free installation. (1 sensor Park Tag unit with octopus beacon reporter)

Air quality monitoring: the rooms are monitored and when exceeded a separate email informs the building manager to take long-term measures in case of continuous excrescences. This reduces H VAC energy consumption and only activates when needed. (7 sensor unit)

Trolley monitoring: the company's own trolleys equipped with asset trackers, which the transport companies are allowed to use, are tracked throughout the building and can send an email to the security operator whenever the trolley is in a protected area. This way, he can intervene to guide the trolley to the correct delivery location. (1 sensor ID unit with octopus beacon reporter)


Anticipate the weather: upcoming storms or sudden changes in the weather are e-mailed to the building manager to take action if necessary. (7 sensor unit)

Safety asset tracking: annual fire extinguisher service moments, lift inspection, an inspection of signaling systems can be forwarded with email reports to the building manager for correct follow-up, also during a leave period of the appointed SAP (safety asset person). (1 sensor Heat Tag unit with octopus beacon reporter)

An autoresponder: is used to inform personnel about building or machine service moments, evacuation exercises. The text is sent by the building manager to a server where it is forwarded to the staff. This gives an overview per year of these emails and can be used for reporting to the relevant services. (Jonimo server autoresponder system)

Heat tags: are used to detect all devices that consume power per department and to report them in order to be able to service them in case of failure. The tag has a QR code that is scanned after servicing and emails the details of the device to the building manager. In this way, the building manager can determine which appliances should be excluded from the BAS (building asset list) or for which another service provider should be found. Think of heating, cleaning machines,
coffee machines, water dispensers, cooling systems, air conditioning systems, lifts, ventilation systems. (1 sensor Heat Tag unit with octopus beacon reporter)

Jonimo is completely wireless and can be installed during the weekend. Registration takes place via the Jonimo website, cabling is not required, battery management is every 3 years. Reporting is completely via email, so no screenshots of apps, forgotten passwords or security hacks, just a forward email to the right person with the aggregated
data. Simple, easy and fast.

 

Jonimo | IoT Pardise