• Breng jouw sensors tot leven met Jonimo!
  • 30 DAGEN RETOURRECHT
  • 30 DAYS RETURN RIGHTS
  • Bring your sensors to life with Jonimo!

NL (scroll down for English)

Met welke provider werkt Jonimo?

Met Proximus©

 

In welke landen werkt het Jonimo systeem?

Voorlopig enkel in België maar gesprekken met Nederlandse service  providers zijn bezig

 

Is Jonimo duur?

Indien u de sensor heeft aangekocht is de onderhoudskost enkel nog maar 4,5 euro inclusief 21% BTW waarin de connectiekosten met de service provider al inbegrepen zijn. Dus voor het monitoren van publieke ruimtes gelegen in België door middel van email die u kunt ontvangen over de hele wereld ook met beperkte internet toegang is dit met vergelijkbare systemen helemaal niet duur

 

Is Jonimo betrouwbaar?

Jonimo is het meest betrouwbare systeem omdat Jonimo op smart city technologieën werkt met rapportering naar e-Mail zonder beroep te doen op kleurtjes en plaatjes en grafiekjes en tabellen, jij krijgt een eenvoudige email van wat de sensor waargenomen heeft, niet minder, niet meer, eenvoudig als ABC of 123

 

Kan Jonimo uitgebreid worden?

Jonimo is instelbaar voor één ruimte maar kan ook geplaatst worden op verschillende verdiepingen met landschapsburelen of cubicles. 

 

Mag Jonimo gebruikt worden om thuiswerkers te monitoren?

Indien de werknemer hiermee akkoord gaat, kan dit. Er dient wel steeds een conscent getekend te worden door beide partijen en er moet een nuttig aspect aan de monitoring kunnen toegevoegd worden, zoals uurregistratie of honorering van avond of weekend werk.

CONNECTED SEATS -  Connectedseats.com

Sinds de lockdown van 2020 heeft het Jonimo team niet stilgezeten. Er is een innovatie uitgewerkt voor het beheer van bioscopen en theaterzalen waar de bezettingsgraad a.d.h.v. bezette stoelen dient geregistreerd te worden. Jonimo heeft d.m.v. heat tags een systeem ontwikkeld om te zien welke stoelen tijdens welke voorstelling bezet waren. Dit systeem kan ook gebruikt worden in satelliet kantoren en glijdende werkplaatsen. Zo weet men welke stoelen er bezet zijn en of men meer of minder stoelen dient te voorzien per afdeling.

Jonimo | IoT Paradise

EN

Which provider does Jonimo work with?

With Proximus©

 

In which countries does the Jonimo system work?

For the time being only in Belgium, but talks with Dutch service providers are in progress.

 

Is Jonimo expensive?

If you have purchased the sensor, the maintenance cost is only € 4.5 including 21% VAT, which already includes the connection fee to the service provider. So for monitoring public spaces located in Belgium by means of email that you can receive all over the world, even with limited internet access, it is not expensive at all compared to similar systems.

 

Is Jonimo reliable?

Jonimo is the most reliable system because Jonimo works with smart city technologies and reports to e-Mail without having to use colors and pictures and graphs and tables. You receive a simple e-Mail of what the sensor has observed, no less, no more, simple as ABC or 123.

 

Can Jonimo be expanded?

Jonimo is adjustable for one room but can also be placed on different floors with landscape desks or cubicles.

 

Can Jonimo be used to monitor home workers?

If the employee agrees, this is possible. However, a contract must always be signed by both parties and it must be possible to add a useful aspect to the monitoring, such as time registration or compensation for evening or weekend work.

 

CONNECTED SEATS - Connectedseats.com

Since the 2020 lock down, the Jonimo team has not been idle. An innovation has been developed for the management of cinemas and theaters where the occupancy rate needs to be registered by means of occupied seats. Jonimo has developed a system using heat tags to see which seats were occupied during which performance. This system can also be used in satellite offices and sliding workshops. This way one knows which chairs are occupied and whether one should provide more or less chairs per department.